01.06.2011, 0:00:00
Podmínky používání klientské zóny servisu FIRMAwCZECHACH.pl

§1. Obecná ustanovení

1.Podmínky upravují používání klientské zóny servisu FIRMAwCZECHACH.pl vedeného firmou Jakub Piotr Sowiński, sídlem Šafránice 555, 54701 Náchod., dále jen SOWINSKI.CZ.
2.Ve věcech neupravených smlouvou o kancelářském outsourcingu nebo smlouvu o spolupráci a těmito podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.
3.V příslušné míře se aplikuji obchodní podmínky a podmínky hostingových služeb provozovatele hostingu - Active24.pl.
3.Těmito Podmínky se nahrazuje kapitola „Podmínky poskytování elektronických služeb“ dosud uzavřených dohod o kancelářském outsourcingu s výjimkou bodu č.2. §8. této smlouvy.


§2. Jednotlivými pojmy v Podmínkách se rozumí:

1.Heslo – řada znaků sloužící k identifikaci uživatele klientského účtu, definovaná pro zaručení výlučnosti přístupu k účtu a známá pouze klientovi;
2.Klient – odběratel služeb poskytovaných firmou SOWINSKI.CZ na základě smlouvy o kancelářském outsourcingu nebo obchodní spolupráci.
3.Klientský účet – část internetového servisu SOWINSKI.CZ.Net vyhrazena smluvnímu odběrateli služeb poskytovaných firmou SOWINSKI.CZ.
4.Smlouva – Smlouva o kancelářském outsourcingu nebo smlouva o obchodní spolupráci na jejíž základě subjekt se stává odběratelem služeb firmy SOWINSKI.CZ.
5.Uživatel – určená majitelem nebo jednatelem firmy – odběratele služeb dle výše zmíněné smlouvy – osoba oprávněna k používání klientského účtu.
6.XML – obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C a používá se pro serializaci dat.

§3. Zřízení klientského účtů:

1.Je-li klient zapsány v živnostenském rejstříku nebo obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku v zemi sídla své firmy, klientský účet vzniká prvním pracovním dnem po podepsání smlouvy.
2.Není-li klient v den podepsání smlouvy zapsány v rejstříku dle bodu č.1., klientský účet vzniká následujícím pracovním dnem po získání tohoto zápisu. Dnem zápisu se považuje den doručení oznámení o zápisu.

§4. Používání klientského účtu.

1.Používat účet smí pouze klient a osoba, které klient sdělil heslo ke klientskému účtu.
2.Klient nese zodpovědnost za používání účty osoby, kterým úmyslně nebo neúmyslně sdělil heslo, včetně finanční zodpovědnosti za všechny úkony provedené prostřednictvím klientského účtu.
3.Klient přihlašuje k svému účtu pomoci Identifikačního čísla IČ nebo obdobného a hesla.
4. Klient používá aplikace konta dle návodů pokud byly zpřístupněný.

§5.Možnosti klientského účtu

1.Klientský účet uschovává následující údaje klienta:
a)adresu trvalého bydliště fyzické osoby podnikající nebo sídlo právnické osoby,
b)adresu místa podnikání nebo pobočky,
c)kontaktní údaje klienta,
d)identifikační číslo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby (IČ) nebo obdobné statické číslo v zemi sídla podniku,
e)daňové identifikační číslo klienta,
f)označení plátce nebo neplátce DPH s určením zdaňovacího období,
g)čísla bankovních bankovních účtů příslušné daňové správy, sociální pojišťovny a zdravotní pojišťovny,
h)vlastní čísla pojištěnce
i)čísla vlastních bankovních účtů klienta, byly-li sděleny
2.Klientský účet umožňuje:
a)měnit kontaktní údaje klienta
b)měnit údaje o vlastněných bankovních účtech,
c)objednávat správní úkony vůči místním a státním orgánům jménem a na účet firmy klienta,
d)objednávat další služby u firmy SOWINSKI.CZ nebo obchodních partnerů firmy SOWINSKI.CZ,
e)vystavovat a uschovávat daňové doklady vystavené klientem pro jeho kontrahenty,
f)tisknout vystavené daňové doklady a exportovat do soboru XML,
3.Dle sdělovaných klientem údajů a úzkosti spolupráce klientský účet umožňuje nahlížet do daňových povinnosti nebo informací o povinných zálohách na sociální a zdravotní pojištění.
4.Klientský účet shromažďuje přehled nejdůležitějších změn legislativy vztahující se k podnikatelské aktivitě.
5.Prostřednictvím klientského účtu poskytovatel sděluje informace o poskytnutých klientovi službách, které budou předmětem vyúčtování.
6.Prostřednictvím klientského účtu poskytovatel informuje o příchozí korespondenci klienta, je-li to předmětem společné dohody.

§6.Poplatky

1.Nepoužívá-li klient jako místo podnikání nebo jako kontaktní místo pro úřady nebo své zákazníky, sídlo poskytovatele stanoví se měsíční poplatek ve výši 50 CZK za přístup do klientského účtu.
2.Nevyužívá-li klient služeb externí účetní kanceláře stanoví se poplatek za vystavení a uschovávání jedné faktury ve výší 9 CZK. V opačném případu se poplatek snižuje na 4 CZK.
3.V rámci poplatků za vystavení faktury klient získává základní podporu zahrnující možnost rušení nebo opravování špatně vystavených dokladu technikem servisu.
4.Za upozornění na novou korespondenci včetně snímku se účtuje poplatek ve výši 20 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další daného písma.
5.Ceny standardizovaných správních úkonů jsou dostupné na stránkách klientského účtu.
6.Změna logo na fakturách je zpoplatněna částkou 6 CZK.
7.Objednává-li klient pomocí formuláře služby u firmy SOWINSKI.CZ nebo obchodních partnerů firmy SOWINSKI.CZ prostřednictvím stránek klientského účtu, před provedením činnosti nebo vyřízením objednávky klient má možnost zjišťovat a smlouvat cenu za objednanou službu. Schválena všemi strany cena bude předmětem vyúčtování.

§7. Komunikace

1.Veškerá oznámení a hlášky odesílaná emailem se považují za doručená. SOWINSKI.CZ nenese zodpovědnost za nedoručené zprávy s výjimkou zpráv poslaných elektronický do schránky v doméně firmawczechach.pl (placená služba)

§8.Konečná ustanovení.

1.Přihlášením klient souhlasí s aktuálním zněním těchto podmínek.
2.Firma SOWINSKI.CZ si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv měnit. Informace o změnách budou předem zveřejňovaný s dodržením zákonných lhůt.


Obchodní podmínky pro vedení účetnictví a daňové evidence

§1. Obecná ustanovení

1.Táto ustanovení upravují podmínky na jejích základě Poskytovatel se zavazuje vést účetnictví nebo daňovou evidenci objednatele v rozsahu stanoveném zákony a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky, zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
2.Objednatelem je klient – odběratel ve smluvním vztahu na základě smlouvy o kancelářském outsourcingu.

§2. Podmínky

1.Činnosti spojené s vedením účetnictví budou poskytovatelem realizovány průběžně na základě operativní dohody s objednatelem.
2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškeré informace a podklady potřebné k vedení účetnictví a tyto materiály na žádost poskytovatele doplnit či upřesnit, umožnit poskytovateli kontakt se svými zaměstnanci či jinými osobami a přístup k jiným podkladům a skutečnostem, to vše v rozsahu nutném či užitečném pro řádné vedení účetnictví.
3.Objednatel se zavazuje za vedení účetnictví realizované na základě smlouvy a těchto podmínek platit poskytovateli odměnu.
4.Poskytovatel je povinen účetnictví vést v zadaném rozsahu v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, s vynaložením všech svých odborných schopností tak, aby co nejlépe vyhovovalo zákonným požadavkům a potřebám objednatele. Pokud by pokyny objednatele mohly narušit řádné vedení účetnictví, je poskytovatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit; pokud objednatel na svých pokynech i nadále trvá, jsou pro poskytovatele závazné.


§3. Odměna

1.Základní jednotkou je účetní doklad, nimž se rozumí každou přijatou nebo vydanou fakturu, dobropis, storno faktury, pokladní doklad nebo pochyb na bankovních účtech.
2.Nedohodnou-li se strany jinak, základní cena je 10 Kč u daňové evidence a 20 Kč při vedení účetnictví. U kompletního účetnictví se poplatek účtuje za každých 100 započatých jednotek.
3.Používá-li klient klientskou zónu servisu FIRMAwCZECHACH.pl k vystavování dokladu, cena se řídí podmínkami servisu. Je-li platba za tento doklad automaticky identifikovatelná z datového výpisu neúčtuje se poplatek za účetní případ.
4.Za vystavení přiznání k dani z přijmu, dani silniční, dani z přidané hodnoty, souhrnných hlášení a vyúčtování pro sociální a zdravotní pojišťovnu včetně opravných a dodatečných přiznání se sjednává cena 300 Kč. Přesahuje-li měsíční fakturace za vedení daňové evidence částku 1500 Kč přiznání k dani z přijmu podnikatele nebo k DPH se vystavují zdarma.
5.Způsob úhrady a měna se řídí uzavřenou smlouvou o kancelářském outsourcingu.

§4. Konečná ustanovení.

1.Pokud nebylo ujednáno jinak, řídí se právní vztahy platným právním řádem CR.
2.Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Odběratel má právo být o změně včas informován.
Regulamin korzystania ze strefy klienta serwisu FIRMAwCZECHACH.pl

§1. Zasady ogólne

1.Regulamin określa warunki użytkowania strefy klienta serwisu FIRMAwCZECHACH.pl, prowadzone przez firmę Jakub Piotr Sowiński, z siedzibą w Náchodě, Šafránice 555, dalej tylko SOWINSKI.CZ.
2.W sprawach nieuregulowanych umową o outsourcingu biurowym lub umową o współpracy oraz niniejszym regulamin mają zastosowanie przepisy porządku prawnego Republiki Czeskiej.
3.W odpowiednim zakresie stosuje się regulaminy handlowe oraz usług usług hostingowych usługodawcy firmy Active24.pl.
3.Niniejszy regulamin zastępuje „Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną” z dotąd zawartych umów o outsourcingu biurowym z wyjątkiem punktu drugiego tej umowy.

§2. Przez poszczególne pojęcia regulaminu rozumie się:

1.Hasło – seria znaków służących do identyfikacji użytkownika konta klienta, określana dla zapewnienia wyłączności dostępu do konta i znana tylko klientowi.
2.Klieny – odbiorca usług oferowanych firmą SOWINSKI.CZ na podstawie umowy o outsourcingu biurowym lub umowy o współpracy handlowej.
3.Konto klienta – część serwisu internetowego serwisu SOWINSKI.CZ.Net wyłączoną tylko do użytku umownego odbiorcy usług oferowanych przez firmę SOWINSKI.CZ.
4.Umowa – Umowa o outsourcingu biurowym lub umowa o współpracy handlowej, na której to podstawie podmiot staje się odbiorcą usług od firmy SOWINSKI.CZ.
5.Użytkownik – określona właścicielem lub ustanowionym przedstawicielem firmy – odbiorcy usług na podstawie ww. umowy - osoba uprawniona do używania konta klienta.
6.XML – powszechny kodowy język opracowany i standaryzowany konsorcjum W3C używany do serializacji danych.

§3. Tworzenie konta klienta:

1.Jeśli klient jest zapisany w rejestrze przedsiębiorców, rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze w kraju siedziby swojej firmy, konto klienta powstaje w pierwszym dniu po podpisaniu umowy.
2.Jeśli klient jest zapisany w żadnym rejestrze wymienionym w punkcie pierwszym, konto klienta powstaje następnego dnia roboczego po uzyskaniu wspomnianego zapisu. Za dzień zapisu uważa się dzień doręczenie oświadczenia.

§4. Używanie konta klienta.

1.Konto klienta może używać osoba, której klient powierzył hasło do konta.
2.Klient ponosi odpowiedzialność nie wyłączając finansowej za używanie konta przez osoby, którym umyślnie lub nie przekazał hasło i za wszystkie działania poprzez to konto.
3.Klient loguje się do konta przy pomocy numeru identyfikacyjnego REGON lub podobnego oraz hasła.
4.Klient używa aplikacje konta zgodnie z instrukcjami o ile zostały opublikowane.

§5. Możliwości konta klienta

1.Konto klienta przechowuje następujące dane klienta:
a)adres stałego pobytu osoby przedsiębiorcy lub siedzibę osoby prawnej,
b)adres przedsiębiorstwa lub oddziału firmy,
c)dane kontaktowe klienta,
d)numer identyfikacyjny osoby fizycznej przedsiębiorcy lub osoby prawnej (REGON) lub podobny numer statystyczny w kraju siedziby przedsiębiorstwa,
e)numer identyfikacji podatkowej,
f)oznaczenie płatnika VAT z określeniem okresu rozliczeniowego,
g)numery kont bankowych odpowiedniej administracji podatkowej, zabezpieczenia socjalnego i kasy chorych,
h)numery własne ubezpieczonego,
i)własne numery kont bankowych, jeśli zostały podane
2.Konto klienta umożliwia:
a)zmieniać dane kontaktowe klienta,
b)zmieniać dane kont bankowych,
c)zamawiać wykonanie czynności administracyjnych przed urzędami lokalnymi i państwowymi,
d)zamawiać pozostałe usługi u firmy SOWINSKI.CZ lub partnerów handlowych firmy SOWINSKI.CZ,
e)wystawiać i przechowywać faktury wystawiane przez klienta kontrahentom,
f)drukować wystawione faktury i eksportować je do pliku XML.

3.Na podstawie przekazywanych danych i stopnia współpracy konto klienta umożliwia przeglądać zobowiązania podatkowe oraz na zaliczki na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne.
4.Konto klienta zbiera przegląd najważniejszych zmian legislatywy dotyczącej działalności gospodarczej.
5.Poprzez konto klienta, usługodawca informuje o świadczonych usługach, które będą przedmiotem rozliczenia.
6.Poprzez konto klienta, usługodawca informuje o korespondencji przychodzącej klienta, o ile jest to przedmiotem umowy.

§6.Opłaty

1.Jeśli klient nie korzysta z adresu usługodawcy jako siedziby firmy lub adresu kontaktowego z urzędami ustala się opłatę za dostęp w wysokości 50 CZK.
2.Jeśli klient nie korzysta z usług zewnętrznego biura księgowego ustala się opłatę za wystawienie i archiwizację faktury w wysokości 9 CZK. W pozostałych wypadkach opłata jest obniżona do 4 CZK.
3.W ramach opłaty za wystawianie faktury klient zyskuje podstawowe wsparcie zawierające możliwość usuwania lub poprawiania błędnie wystawionych faktur przez technika serwisu.
4.Opłata za przesłanie informacji o korespondencji wraz z skan zostaje ustalona na 20 CZK za pierwszą stronę i 10 CZK za każdą kolejnego danego pisma.
5.Ceny standardowych czynności administracyjnych są dostępne na stronach konta klienta.
6.Zmiana logo na fakturach objęta jest opłatą 6 CZK.
7.Jeśli klient zamawia przy pomocy formularza na stronach konta klienta usługi u firmy SOWINSKI.CZ lub partnerów firmy SOWINSKI.CZ, klient ma prawo poznać i negocjować cenę za usługę. Przyjęta przez wszystkie strony cena będzie przedmiotem rozliczenia.


§7. Komunikacja

1.Wszystkie zgłoszenia i komunikaty przesyłane e-mailem uznaje się za doręczone. SOWINSKI.CZ nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczone wiadomości, z wyjątkiem odsyłanych do konta w domenie firmawczechach.pl (usługa płatna).

§8.Postanowienia końcowe.

1.Logując się, klient zgadza się z aktualnym brzmieniem regulaminu.
2.Firma SOWINSKI.CZ zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowany z wyprzedzeniem wymaganym przez ustawę.


Regulamin świadczeniu usług prowadzenia rachunkowości

§1. Zasady ogólne

1.Poniższy regulamin określa zasady, na podstawie których Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi rachunkowości Usługobiorcy w zakresie ustanowionym przez prawo Republiki Czeskiej, zwłaszcza ustawę nr 563/1991 Sb., o księgowości.
2. Usługobiorca jest klient, będący w stosunku prawnym z Usługodawcą na podstawie umowy o outsourcingu biurowym.


§2. Warunki

1.Usługi związane z prowadzeniem rachunkowości będą realizowane na bieżąco na podstawie wzajemnych uzgodnień z usługobiorcą.
2.Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów do prowadzenia ksiąg, a na żądanie usługodawcy uzupełnić brakujące czy niejasne informacje, umożliwić kontakt z pracownikami czy innymi osobami oraz do wszystkich dokumentów i faktów, które mają wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
3.Usługobiorca zobowiązuje się do opłacenia usługodawcy za wyświadczone usługi zgodnie z umową i regulaminem.

4.Usługodawca jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości w zleconym zakresie, zgodnie z przepisami i dołożeniem wszelkich starań i umiejętności, tak aby jak najlepiej spełnić ustawowe wymagania i potrzeby usługobiorcy. Jeśli zlecenia usługobiorcy mogłyby naruszyć prawidłowe prowadzenie rachunkowości, usługodawca o tym fakcie powiadomi usługobiorcę; jeśli pomimo tego usługobiorca trwa na swoim zleceniu, stają się one dla usługodawcy wiążące.

§3. Wynagrodzenie

1.Podstawową jednostką rozliczeniową jest dokument księgowy, przez który rozumie się każdą przyjętą lub wystawioną fakturę, korektę, anulowanie faktury, dokument kasowy czy pozycję na rachunku bankowym.
2.Jeśli strony nie umówią się inaczej podstawową ceną za pozycję księgową jest 10 Kč u księgi przychodów i rozchodów i 20 Kč przy pełnej rachunkowości. U księgowości nalicza się opłatę za każych 100 rozpoczętch jednostek.
3.Jeśli klient korzysta ze strefy klienta serwisu FIRMAwCZECHACH.pl do wystawiania faktur, cena za usługi określona jest regulaminem serwisu. Jeśli płatność na podstawie kodowego wyciągu z konta zostanie zidentyfikowana automatycznie, nie pobiera się opłaty za operację księgową.
4.Za wystawienie zeznania z podatku dochodowego, drogowego, VAT, zestawień EU oraz rozliczenia z kasą chorych i ubezpieczenia społecznego oraz korekt tych zeznań nalicza się opłatę 300 Kč. Jeśli kwota miesięcznych opłat za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów przekracza kwotę 1500 Kč zeznanie VAT i dochodowe wystawiane jest bez opłat.
5.Sposób płatności oraz walutę rozliczeniową określa umowa o outsourcingu biurowym.

§4. Postanowienia końcowe

1.Jeśli nie podano inaczej, stosunki prawne podlegają przepisom obowiązującym w Republice Czeskiej.
2.Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Usługobiorca ma prawo być poinformowanym o zmianie z wyprzedzeniem.